İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

STEM SAĞLIK ÜRÜLERİ KOZMETİK SAN.  VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İçerenköy Mah. Merkez Camii Sok. İçerenköy İş Merkezi No:15-17 Kat:5 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Stem Sağlık Ürünleri Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti ( “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi KVKK’ın 5’incı maddelerinde sayılan işleme şartları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca aşağıda detaylıca açıklandığı üzere işlemekteyiz ve bu amaç ile iletişim formu üzerinden toplanan ad-soyad, unvan, firma, telefon, e-posta ve talebinize ilişkin bilgileriniz işlenecektir.

 • Talebinizin cevaplandırılması,
 • başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi,
 • İşlem güvenliğinin sağlanması,
 1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerine uygun olarak;

 • Taleplerinize cevap verilebilmesi için şirket çalışanaları,
 • Gerekmesi halinde hak ve menfaatlerimizin korunması için avukatlar ve danışmanlar,
 • Web sitesi i ile ilgili hizmet alınan IT şirketi,
 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz web sitesindeki iletişim formunu doldurmanız vasıtasıyla elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir.

 

 1. Kanun’un 11’inci Maddesinde Sayılan Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramamız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://stemturk.com.tr/ adresinde “KVKK” sayfasından ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.